Дитячий садок – це велика країна,
А серце країни – маленька дитина.

Нині дошкільне дитинство розглядають як один із головних освітніх резервів.
Метою суспільної дошкільної освіти Ірпінського регіону є розвиток особистості, її творчої індивідуальності, розкриття та реалізація можливостей кожної дитини.
Суспільну дошкільну освіту в місті діти  здобувають у 12 ДНЗ та дошкільному відділенні НВО «Освіта».
Показник охоплення дошкільною освітою в Ірпінському регіоні в 2013р.  становив 47% (обласний 47%) від загальної кількості дітей дошкільного віку від 1 до 6 років.
Сьогодні цю освіту здобуває 2551 дитина відповідного віку. Для порівняння наведемо наступні цифри: ДНЗ відвідували
у 2009р. – 2022 дитини;
у 2010р. -  2078 дитини;
у 2011р. -  2187дітей;
у 2012р. -  2407дітей.

Простежується позитивна динаміка збільшення кількості, охоплених суспільним дошкільним вихованням, дітей. На жаль, це відбувається за рахунок зростаючої перевантаженості дошкільних закладів. На 100 місцях виховується 183 дитини.

У частині обов’язковості здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти показник охоплення суспільним дошкільним вихованням дітей даної вікової категорії складає 97%. 70% дітей  віком від 3-х до 6-ти років відвідують дитячі садочки Ірпінського регіону.
Управління освіти сприяє збереженню, розвитку та удосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів, поліпшенню їх матеріально-технічної бази та навчально-виховного процесу.

Для дітей з особливими потребами в регіоні функціонує 7 логопедичних груп і 2 логопункти. В  них 235 дітей навчаються й отримують лікувально-відновлювальну терапію та корекційно-реабілітаційну допомогу( у 2012році -124 дитини). Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної реабілітації, корекції фізичного або розумового розвитку здійснюється за окремими програмами й методиками як у дошкільних навчальних закладах у групах спеціального призначення, так і в умовах інклюзивної освіти в групах загального розвитку. Дуже позитивним є те, що кожен садочок має психолога.
З метою соціалізації та інтеграції в середовище здорових однолітків 12 дітей-інвалідів   відвідують наші Ірпінські дошкільні заклади. 165 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей є вихованцями наших садочків, серед них - 7 дітей  позбавлених батьківського піклування.
    
Дошкільні навчальні заклади забезпечені кваліфікованими педагогічними кадрами.
Із 171 педагога вищу освіту мають 112 осіб (64%). Зростає якісний склад педагогів. 39 педагогів мають звання «вихователь-методист», що становить 24% від їх загальної чисельності.
Дошкільні навчальні заклади гарантують надання дітям якісних освітніх послуг. Основними компонентами цих гарантії є:
- дотримання Державного освітнього стандарту;
- надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у   вихованні і розвитку дітей дошкільного віку;
- забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.

Державні вимоги до рівня освіченості , розвиненості й вихованості  дитини 6(7)років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти(нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 05.2012р. №615. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента буде реалізовується за допомогою комплексних освітніх програм «Впевнений старт», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля». За педагогічними колективами зберігається право вибору освітньої програми.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою. В  зв’язку з цим, поширення набуває робота консультативних центрів для батьків на базі дошкільних закладів.
Важливою якісною характеристикою результативності роботи садочків є стан здоров’я їх вихованців. Зберегти психічне і фізичне здоров’я кожної дитини – одне з провідних завдань дошкільних  закладів міста. У садках забезпечується достатній рівень охорони здоров’я дітей, які  охоплені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. 14 старших медичних сестер і 3 лікаря здійснюють моніторинг і корекцію стану здоров’я вихованців у ДНЗ, систематично проводять лікувально-профілактичні заходи і щорічно -  поглиблений медичний огляд дітей. З появою в дошкільних закладах посади практичного психолога з’явилася можливість застосовувати оздоровчі технології терапевтичного спрямування, такі як:арттерапія, пісочна терапія, казкотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, музична терапія.

Для організації більш якісного та збалансованого  харчування наших дошкільнят до штату всіх ДНЗ введена посада дієтсестри
Постійно відбувається процес оновлення системи дошкільного виховання, збільшується кількість профільних груп.
Провідним мотивом у діяльності садків є пошук нестандартних форм виховання і навчання дітей, формування їх самостійності, пізнавальної активності, розвитку здібностей.
Актуального поширення набуває гурткова, секційна робота з дітьми. 32%  вихованців охоплено додатковими освітніми послугами: іноземна мова, хореографія, вокал тощо.
Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів впроваджують елементи інноваційних технологій: елементи педагогічної спадщини С. Русової, В. Сухомлинського, М. Монтессорі, навчання читанню за методиками М. Зайцева, Л. Шелестової, систему елементарного музикуванню К. Орфа, вправи дихальної гімнастики В. Бутейко, театр фізичних вправ М. Єфіменка, елементи ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань), ейдетики.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі відкриває широкі перспективи в роботі з дошкільниками. Актуальність цього напрямку роботи з дітьми зумовлена пріоритетним завданням освіти - навчанням дітей творчо і самостійно мислити.  Мультимедійним обладнанням забезпечені ДНЗ №1,4,17, 18, 24.
Всі дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет, працюють над створенням власних сайтів .
У 2013-14 навчальному році педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів особливу увагу необхідно звернути на розв’язання таких питань:
- максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм  якісних освітніх послуг;
- запровадження груп вихідного дня;
- забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнів перших класів в умовах введення нових державних стандартів;
- модернізація матеріально-технічної бази;
- створення розвивального середовища;
- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами ; актуалізація питань безпеки життєдіяльності, сприяння зміцненню здоров’я дітей шляхом поліпшення харчування;
- забезпечення ДНЗ сучасним комп’ютерним обладнанням, створення Web-cайту закладу.